Interactive 3D Models

—เป็นชิ้นงานหรือแบบจำลองที่ผู้เรียนรู้สามารถตอบโต้และจับต้องได้ สร้างความดึงดูดและมีบรรยากาศในการเรียนรู้ที่เหมือนสภาพการทำงานจริง ได้เนื้อหาสาระและเพลิดเพลิน

การเจาะและระเบิดหิน (IM1)

—รถขุดเจาะอุโมงค์แบบ Roadheader (IM2)