โลหะที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

toxic metal

โลหะแม้จะมีประโยชน์ต่อมนุษย์มากมาย แต่หากนำมาใช้อย่างไม่ระมัดระวังก็อาจก่อให้เกิดอันตรายมากเช่นกัน โดยเฉพาะพวกสารประกอบของโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว แคดเมียม ปรอท สารหนู เป็นต้น ซึ่งอันตรายของโลหะประเภทต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้

 
หมวดหมู่: 

หัวข้อในเรื่อง โลหะที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย