พระราชกรณียกิจด้านแร่ รัชกาลที่ 7

ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงเกษตราธิการกำหนดนโยบายเหมืองแร่ให้แน่นอน เพื่อให้มีการบริหารและจัดการใช้ทรัพยากรแร่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชนชาวไทย และทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สงวนแหล่งถ่านลิกไนท์ที่แม่เมาะไว้ในราชการ ยังประโยชน์ต่อประเทศชาติ ปัจจุบันมีพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นชื่อเต็มยศอย่างเป็นทางการของ “พิพิธภัณฑ์เหมืองแม่เมาะ” เพื่อให้ความรู้ด้านถ่านหินลิกไนต์ การก่อกำเนิดโลก

 

นอกจากนี้ เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2471 พระองค์ยังได้เสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีนาถ ทอดพระเนตรเหมืองเรือขุดแร่ดีบุก ที่จังหวัดภูเก็ตอีกด้วย

 

หัวข้อในเรื่อง พระราชกรณียกิจด้านแร่ รัชกาลที่ 7