อุตสาหกรรมโลหการของประเทศไทย

การบริโภคโลหะทุกชนิดในประเทศไทยมีจำนวนมากกว่า 22 ล้านตันต่อปี หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 600,000 ล้านบาท โดยโลหะที่มีการใช้มากที่สุดได้แก่ เหล็ก อะลูมิเนียม ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี และดีบุก ตามลำดับ สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตโลหะของไทยถือเป็นอุตสาหรรมพื้นฐานที่มีความ สำคัญมากที่สุดประเภทหนึ่ง เนื่องจากเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตที่มีหน้าที่จัดหาวัตถุดิบเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ โดยกลุ่มโรงงานผู้ผลิตโลหะเหล่านี้ส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทโรงงานประกอบโลหกรรม ซึ่งมีคำจำกัดความตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 หมายถึง โรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตโลหะโดยใช้กระบวนการถลุงหรือการทำแร่ให้เป็นโลหะด้วยวิธีการใดๆ การผลิตเหล็กและเหล็กกล้า รวมทั้งการทำโลหะให้บริสุทธิ์ การผสมโลหะ และการผลิตโลหะทั้งสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป ในปัจจุบันโรงงานผลิตโลหะที่ได้รับอนุญาตประกอบโลหกรรมจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ มีจำนวนทั้งสิ้น 35 ราย แบ่งตามชนิดโลหะได้เป็น 8 อุตสาหกรรม คือ อุตสาหกรรมเหล็ก ดีบุก ตะกั่ว ทองคำ ทองแดง แทนทาลัม พลวง และสังกะสี นอกจากนี้ยังมีโรงงานผลิตโลหะจากเศษโลหะอีกจำนวนมากเช่น อะลูมิเนียม ทองแดง สังกะสี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดเล็กที่มีกำลังการผลิตไม่มาก และโรงงานที่นำเข้าโลหะจากต่างประเทศเพื่อนำมาปรับปรุงส่วนผสมและจำหน่ายให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศหรือส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ

หมวดหมู่: