แหล่งแร่

Mineral Deposits

แหล่งกำเนิดของแร่ เป็นที่รวมอย่างเข้มข้นของปริมาณแร่ที่มีคุณค่าทางธรณีวิทยา มีศักยภาพที่อาจจะนำมาใช้ประโยชน์ได้ ถ้ามีคุณค่าทางเศรษฐกิจจนถึงขั้นเปิดทำเหมืองได้ จะเรียกว่า แหล่งสินแร่ (Ore Deposit) ซึ่งแหล่งสินแร่ หมายถึง แหล่งแร่ที่มีแร่ชนิดเดียวหรือหลายชนิดเกิดร่วมกันในปริมาณมากพอที่จะขุดนำออกมาใช้ประโยชน์ได้โดยมีกำไร