การสำรวจแร่

Mineral exploration

การสำรวจเป็นการค้นหาตำแหน่งหรืบริเวณที่คาดว่าจะมีแหล่งแร่สะสมตัวอยู่รวมถึงปริมาณและคุณภาพ โดยใช้ความรู้ทางธรณีวิทยาเป็นหลัก และจะใช้วิธีการหลายแบบ ผสมกันในการสำรวจตั้งแต่ การสำรวจทางอากาศ การสำรวจบนผิวดิน และการสำรวจใต้ดิน