การประเมินปริมาณสำรองแร่

Ore Reserve Estimation

การประเมินปริมาณสำรองแร่ สามารถดำเนินการได้โดยการเจาะสำรวจ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการเจาะสำรวจจะนำมาหาคุณภาพ และปริมาณของแร่ อีกทั้งยังนำแท่งตัวอย่างไปศึกษาหากรรมวิธีในการแต่งแร่และผลิตแร่ หากพบว่าแหล่งแร่มีศักยภาพที่พัฒนาในเชิงพาณิชย์ จะทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการทำเหมือง ( feasibility study)ต่อไป