เหมืองแร่

Mine

สถานที่หรือบริเวณที่มีโรงงาน เครื่องจักร สาธารณูปโภค และคนงาน ประกอบกิจกรรมต่างๆเพื่อขุดเจาะลงไปในพื้นดินเพื่อนำสินแร่ออกมาทำการผลิต ด้วยวิธีการทำเหมืองแบบต่างๆ ทั้งแบบระดับพื้นดินและระดับใต้ดิน   ในสมัยก่อนการผลิตแร่ดีบุกจะใช้วิธีการสูบและฉีดด้วยน้ำไปบริเวณสินแร่ จึงจำเป็นต้องมีการสร้างลำเหมืองทดน้ำมาใช้ในการสูบฉีด จึงนำชื่อมาใช้เรียกว่า เหมืองแร่