การทำเหมืองผิวดิน หรือเหมืองเปิด

Surface Mining

วิธีการทำเหมืองที่ทำการการขุดดินหรือหินที่ปิดทับชั้นแร่ออกก่อนที่จะขุดเพื่อผลิตแร่ที่ วิธีการเหล่านี้จะเป็นแบบแผนที่มีการกำหนดลำดับลัดษณะการขุดที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการสะสมตัวของแหล่งแร่ ลักษณะการทำงานจะอยู่บนผิวดิน ขุดลงไปเป็นบ่อเปิด และมีคนทำงานอยู่ที่ผิวดิน