การขุดตัก

Excavation

การขุดดินหินและแร่ จะมีพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ เพื่อเหมาะสมสำหรับเลือกใช้เครื่องจักร เช่นน้ำหนัก ปริมาตร ความหนาแน่น การขยายและการหดตัวของปริมาตรดิน แรงที่เครื่องจักรต้องใช้ในการขุดและการเคลื่อนที่