ธรณีเทคนิค

Geotechniques

การศึกษาด้านคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหิน อุทกธรณี สำหรับประเมินเสถียรภาพของความลาดและอุโมงค์ รวมถึงการนำไปใช้งานด้านวิศวกรรมอื่นๆ