โลหกรรม

Metallurgy

 “โลหกรรม”  หมายความว่า การถลุงแร่หรือการทำแร่ให้เป็นโลหะ ด้วยวิธีอื่นใด และหมายความรวมตลอดถึงการทำโลหะให้บริสุทธิ์ การผสมโลหะ การผลิตโลหะสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูป ชนิดต่างๆ โดยวิธีหลอม หล่อ รีด หรือวิธีอื่นใด เช่น การถลุงแร่ สกัดโลหะ แปรรูป เพื่อให้ได้โลหะพื้นฐานสำหรับเป็นวัตถุดิบใช้ในอุตสาหกรรม