สิ่งแวดล้อมเหมืองแร่

Mine Environment

 คือ สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบบริเวณที่มีการทำเหมืองแร่  การใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อทำเหมืองแร่ ย่อมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่บริเวณดังกล่าว  ผลกระทบอาจเป็นได้ทั้งทางบวกหรือทางลบ  หรืออาจมีทั้งบวกและลบในเวลาเดียวกันก็ได้  ผลกระทบทางบวกที่เห็นได้ชัดเจน