งานรังวัดเหมืองแร่

Mine Survey

ทำการรังวัดพื้นที่ในการทำเหมือง ซึ่งงานรังวัด หมายถึง การหาความสัมพันธ์ของตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ บนพื้นผิวหรือใต้ผิวลงไป โดนอาศัยการวัดระยะทางราบ (distance) ทิศทาง (direction) และระดับความสูง (elevation)