การบริหารและจัดการทรัพยากรเหมืองแร่

Mine Management

การบริหารและจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรแร่และเหมืองแร่ เพื่อใช้แร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตั้งแต่การวางแผน กำหนดนโยบาย การควบคุม โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่างๆ