หน่วยงานด้านแร่ของไทย

                  หน่วยงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานด้านแร่ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ประกอบด้วย กรมราชโลหกิจ + ภูมิวิทยา กรมโลหกิจ กรมทรัพยากรธรณี กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน