กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Department of Primary Industries and Mines

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการและพัฒนาอุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีดุลยภาพรวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ในภูมิภาคอาเซียน รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.dpim.go.th/