พระราชกรณียกิจด้านแร่ รัชกาลที่ 3

สมัยรัตนโกสินทร์ ช่วงพระบาทสมเด็ตพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชากาลที่ 3 กิจการเหมืองแร่มีความเจริญก้าวหน้ามาก มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการส่งส่วย "ดีบุก" มาเป็นแบบผูกขาดเก็บภาษีอากรแบบ "เหมาเหมือง" ตลอดจนมีการทำสนธิสัญญากับต่างชาติ ส่งผลให้ธุรกิจการค้าดีบุกขยายตัวอย่างกว้างขวาง

ในปี พ.ศ.2387 คนจีนจีนชื่อ คอซูเจียง ได้เข้ามายื่นเรื่องต่อกระทรวงกลาโหม ขอประมูลอากรดีบุก และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต จากนั้น พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตั้งคอซูเจียงเป็นหลวงรัตนเศรษฐี  ตำแหน่งขุนนางอากรในสมัยนั้น

 

 

หัวข้อในเรื่อง พระราชกรณียกิจด้านแร่ รัชกาลที่ 3