พระราชกรณียกิจด้านแร่ รัชกาลที่ 5

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสต้นแหลมมลายูเมื่อ รศ.109 (พ.ศ.2433) ในการนี้พระองค์ได้ทอดพระเนตรเหมืองแร่บริเวณภาคใต้ของประเทศ โดยในวันที่ 26 เมษายน รศ.109 พระองค์ได้เสร็จทอดพระเนตรการทำเหมืองที่จังหวัดระนอง 28 เมษายน รศ.109 เสด็จลงเรือทอดพระเนตรโรงถลุงแร่ที่ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา และวันที่ 1 พฤษภาคม รศ.109 ได้ทรงทอดพระเนตรการทำเหมืองแร่บริเวณตะพานหิน จังหวัดภูเก็ต

ทรงให้ความสำคัญกับกิจการด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่เป็นอย่างมาก โดยพระองค์ได้โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งกรมราชโลหกิจและภูมิวิทยาขึ้นใน ปี ร.ศ.110 หรือ ปี พ.ศ.2434 ให้มีหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ของประเทศ ทั้งด้านการอนุญาตประทานบัตร ควบคุมการทำเหมือง และจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ กรมราชโลหกิจและภูมิวิทยาได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมโลหกิจ กรมทรัพยากรธรณีและกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ในปัจจุบัน และในปี ร.ศ.120 หรือ ปี พ.ศ.2444 พระองค์ได้โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติแร่ ร.ศ.120 ขึ้นเป็นฉบับแรก เพื่อเป็นข้อกำหนดในการดำเนินการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแร่ของประเทศสืบมา

 

 

 

หัวข้อในเรื่อง พระราชกรณียกิจด้านแร่ รัชกาลที่ 5